เยื้องจากหอเขียน เป็นอู่เก็บเรือ พระที่นั่งเก้ากึ่งพยาม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
พระราชทานแก่ ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ใช้เป็นขบวนเรือตามเสด็จประพาสต้น เรือลำนี้มีขนาดยาว ๙ วาครึ่ง ตัวเรือทำด้วยไม้ตะเคียนทองและเก๋งเรือ ทำด้วยไม้สักทอง