ซีดีและสกอร์เพลงพระนิพนธ์ ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ

                จอมพลเรือ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต หรือ ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ พระผู้ทรงมีอัจฉริยภาพทางดนตรีอย่างสูงได้ทรงนิพนธ์เพลงไทยและเพลงสากลไว้เป็นจำนวนมาก อันปรากฏเป็นหลักฐาน ณ กองดุริยางค์แห่งราชนาวี กองดุริยางค์กรมตำรวจ สำนักดนตรีแห่งตระกูลพาทยโกศล ปี่พาทย์ไม้แข็งวงพาทยรัตน์ มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์จึงได้รวบรวมงานเพลงพระนิพนธ์เหล่านี้จัดทำเป็นซีดีและสกอร์เพลงพระนิพนธ์ของทูลกระหม่อมบริพัตรฯ อันเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทย และนับเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่จะทำการเผยแพร่ดนตรีไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ 

 

พระประวัติ
จอมพลเรือ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต


            จอมพลเรือ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี
พระอัครราชเทวี ประสูติเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๔ และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๗
มีพระนามเรียกขานกันว่าทูลกระหม่อมบริพัตรฯ

พระองค์ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๔๕๔ ทรงเลื่อนขึ้นเป็นกรมพระนครสวรรค์วรพินิต และทรงดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้ ตำแหน่งเสนาธิการทหารบก ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ เสนาธิการทหารบก องคมนตรีใน
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อภิรัฐมนตรีสภาในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ผู้แทนเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และผู้สำเร็จราชการรักษาพระนคร

ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ทรงโปรดใช้เวลาว่างส่วนพระองค์ในการศึกษาวิชาดนตรีทั้งด้านประสานเสียง และการประพันธ์เพลง จนทรงสามารถประพันธ์เพลง และทำหน้าที่เป็นวาทยากรได้อย่างคล่องแคล่ว เคยทรงเล่าประทานพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา พระธิดา ฟังว่า "…ถ้าพ่อเลือกได้ พ่อจะเรียนดนตรีและภาษา และจะทำงานด้านดนตรีอย่างเดียว แต่พ่อเลือกไม่ได้ เพราะพ่อบังเกิดมามียศตำแหน่ง ต้องทำงานให้ประเทศชาติ ทูลหม่อม (รัชกาลที่ ๕) สั่งให้พ่อไปเรียนวิชาทหารเพื่อกลับมาปรับปรุงกองทัพไทย พ่อก็ไปเรียนวิชาทหาร บางครั้งพ่อเบื่อบางวิชาที่ต้องเรียนจนทนไม่ไหว ต้องเก็บพ็อกเก็ตมันนี่เอาแอบไปเรียนดนตรี แอบไปเรียนเพราะพวกผู้ใหญ่สมัยนั้นเห็นว่าวิชาดนตรีไม่เหมาะกับชายชาติทหาร เมื่อได้เรียนดนตรีที่พ่อรักก็สบายใจ เกิดความอดทนที่จะเรียนและทำงานที่พ่อเบื่อ…"

 

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

"ในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบคล้ายวันประสูติ ๑๒๐ ปี ของ จอมพลเรือ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
 เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต หรือ ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานพระราชานุญาตนำแถบบันทึกเสียงเพลงพระนิพนธ์
ของ 
ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บันทึกเสียงไว้เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี 
คล้ายวันประสูติ ณ ศาลาดุสิตาลัยนำมาประสานเสียงใหม่และบันทึกลงแผ่นซีดี


              
มูลนิธิฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสจัดทำซีดีเพลงพระนิพนธ์ของทูลกระหม่อมบริพัตรฯ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในการดำเนินงานครั้งนี้ มูลนิธิฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำเป็นซีดีเพลงพระนิพนธ์ ชุด เทิดพระเกียรติ ๑๒๐ ปี ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ พระบิดาแห่งเพลงไทยเดิม เพื่อร่วมน้อมรำลึกในวโรกาสครบรอบคล้ายวันประสูติ ๑๒๐ ปี ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ พร้อมกันนี้ได้จัดทำสกอร์พระนิพนธ์ นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการดนตรีที่ได้จัดทำโน้ตรวมเพลงพระนิพนธ์ไว้ให้ปรากฏเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียด--ของเพลงต่อไป

การจัดทำซีดีและสกอร์เพลงพระนิพนธ์ของทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ศ.น.พ.พูนพิศ อมาตยกุล, ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์, ร.ท. พิฑูร บุณยะปานะ ร.น. , คุณสินนภา สารสาส, อาจารย์สมาน น้อยนิตย์, พ.ท.วิชิต ให้ไทย และน.ว.ท. สราญ เรืองณรงค์ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากดุริยางค์กองทัพบก กองทัพเรือ กรมตำรวจ ผมต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย"

ซีดีเทิดพระเกียรติ ๑๒๐ ปี ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ พระบิดาแห่งเพลงไทยเดิม ๑ ชุด ประกอบด้วยซีดี ๕ แผ่น บรรจุเพลงอันทรงคุณค่า ได้แก่ เพลงครอบจักรวาล เถา, พวงร้อย เถา, แขกมอญบางขุนพรหม เถา เป็นต้น บรรเลงโดยวงโยธวาทิตกรมตำรวจ โยธวาทิตกองทัพเรือ โยธวาทิตกองทัพบก วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องใหญ่คณะพาทยโกศล และวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องใหญ่ คณะพาทยรัตน์ บรรจุอยู่ในรูปเล่มสวยงาม ควรค่าแก่การเป็นของขวัญ ของที่ระลึก หรือของสะสมที่หายาก เนื่องจากจะจัดทำขึ้นเพียง ๒,๐๐๐ ชุดเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้จัดทำสกอร์เพลงพระนิพนธ์ ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของวงการดนตรีที่ได้จัดทำโน้ตรวมเพลงพระนิพนธ์ไว้ให้ปรากฏเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดของเพลงต่อไป

ซีดีเพลงพระนิพนธ์ ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ชุดละ ๑,๔๙๙ บาท
สกอร์เพลงพระนิพนธ์ ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ

- วงโยธวาทิต กองทัพเรือ
# เพลงบุหลันชกมวยเถา (ราคาเล่มละ ๒๘๐ บาท)
# เพลงพวงร้อยเถา (ราคาเล่มละ ๒๘๐ บาท)


- วงโยธวาทิต กองทัพบก
# เพลงแขกสาหร่ายเถา (ราคาเล่มละ ๒๘๐ บาท)
# เพลงทยอยนอก ๓ ชั้น (ราคาเล่มละ ๒๘๐ บาท)


- วงโยธวาทิต กรมตำรวจ
# เพลงครอบจักรวาลเถา (ราคาเล่มละ ๒๘๐ บาท)
# เพลงทยอยในเถา (ราคาเล่มละ ๒๘๐บาท)

พิเศษ สกอร์เพลงพระนิพนธ์ของทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ทั้งชุด (รวมทั้งหมด ๖ เพลง) ราคา ๑,๘๙๐ บาท
ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ที่พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด วังบางขุนพรหม ศูนย์หนังสือจุฬา ร้านน้องท่าพระจันทร์ และร้านนายอินทร์ทุกสาขา
รายได้ทั้งหมดเข้ากองทุนเทิดพระเกียรติ ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ เพื่อการศึกษาการดนตรี
ติดต่อ : ฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์ มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ โทร. (๐๒) ๒๔๖-๑๗๗๕-๖, ๒๔๕-๐๕๖๘ และ ๒๔๕-๒๘๕๒ ต่อ ๒๒๕
 

 

 
 
 
 
 

 

 

หน้าแรก | ประวัติ | เรือนไทย ๘ หลัง | พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง | ห้องศิลปนิทรรศมารศรี | หอเขียนลายรดน้ำ | เรือพระที่นั่งเก้ากึ่งพยาม
ข่าวประชาสัมพันธ์ | สมัครสมาชิก | แผนที่ | กระดานถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม | ส่งการ์ด | English Version

 

 

Copyright © 2001, All Right Reserved by Suan Pakkad Palace.